Rapporter fangst!

  Kunnskapen om ørretstammen i Aursunden er i dag svært begrenset. En har tallmateriale på ørret fanget som bifangst under sikfiske, men dette fisket foregår ikke i ørretens typiske leveområder og gir ikke pålitelige data om ørretstammen.

  Aursundsjøens fiskeforening starter nå arbeidet med kartlegging av ørretstammen i sjøen og fortsetter habitatsforbedrende tiltak i bekker og elver med utløp i sjøen. Målet er å bedre ørretstammen og gjøre Aursunden til en attraktiv sportsfiskesjø. Skal vi lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av at det rapporteres fangst. Oppfordrer alle som fisker i sjøen til å sende inn fangstrapport via skjemaet på nettsiden.

  Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva som kan bli bedre via kommentarfeltet og last gjerne opp bilde fra fisketuren.

   

  Skjema for innsendelse av fiskerapport ->> 


   
  Småørretprosjekt i Molingdalen

  Aursundsjøens fiskeforening har et prosjekt hvor en ser på tiltak for å bedre oppvekstforholdene for småørret i elver med innløp i Aursunden. De større innløpselvene er kartlagt sammen med biologene Stein I Johnsen og Odd Terje Sandlund fra NINA.

  Kartleggingen viser at i de fleste elvene er det godt med skjul for småørreten. I de nedre delene av Litj-Molinga er det derimot lite skjul. I slutten av september 2018 ble det gjennomført el-fiske. Det ble ingen fangst i de nedre delene av elva hvor det var lite skjul. Lenger opp i elva ble det fanget flere småørret. Der var det større steiner i elva som ga skul til fisken.

  Biologene anbefalte å legge ut noen større steiner og steinrøyser i elva der småfisken mangler skul. Høsten 2018 ble det lagt opp stein. På senvinteren 2019 ble steinen kjørt ut og plassert i elva etter anbefaling fra biologene. Ungdomsgruppa i Røros jeger og fiskeforening bidro med stor innsats ved samling og utkjøring av stein.

  Om et par år planlegges nytt el-fiske for å vurdere effekten av tiltaket.


  Kultivering

  Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik.

  Rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

   

   

   

   

  Nina rapport

   

   

  Aursundsjøens fiskeforening har i 2013 startet et femårig prosjekt til nesten 2 millioner kroner. Vi skal prøve å få fiska opp til sammen 125 tonn sik.

  Rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Introduksjon av sik i 1913 og reguleringen i 1923 førte til store endringer i fiskesamfunnet i Aursunden. Det har blitt gjennomført flere undersøkelser etter reguleringen, men det er ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene.

  Klikk bildet for å se hele rapporten (PDF 2,58MB).


  © 2024 Aursundsjøens Fiskeforening, All Rights Reserved.